СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст: Советот) е самостоен и независен орган на судството. Советот ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската власт, преку остварување на своите функции согласно со Уставот и законите.

СТАТУС НА СОВЕТОТ

 • Советот има својство на правно лице.
 • Седиштето на Советот е во Скопје.
 • Советот има печат кој го содржи името Република Македонија, грбот на Република Македонија, називот и седиштето на Советот.
 • На зградата во која се наоѓа седиштето на Советот се истакнува називот и седиштето, грбот и знамето на Република Македонија.


НАДЛЕЖНОСТИ НА ССРМ

Советот е надлежен:
 • да ги избира и разрешува судиите;
 • да ги избира и разрешува претседателите на судовите;
 • да ги интервјуира кандидатите за сите судови;
 • да утврдува престанок на судиската функција;
 • да избира и разрешува судии поротници;
 • да ја следи и оценува работата на судиите;
 • да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите;
 • да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за работа на судија;
 • да одлучува за одземање на имунитет на судија;
 • да одлучува по барање за одобрување на притвор на судија;
 • да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судиите;
 • да одлучува за времено отстранување на судија од вршење на судиска функција;
 • да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови;
 • да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите;
 • да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството;


ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на законски и подзаконски акти на судскиот совет на Република Македонија. За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
датум на донесување: